About - Mu dheidhinn

At Bowmore Primary School we aim to build strong links with parents, partner agencies and our friends in the community. We provide a wide range of learning experiences, trips and events to enhance the children’s learning.

Aig Bun-sgoil Bhogha Mòr tha sinn ag amas air ceanglaichean làidir a chruthachadh le pàrantan, luchd-obrach eile agus ar caraidean anns a’ choimhearsnachd.  Tha sinn a’ tabhann iomadh diofar dòighean ionnsachaidh, tursan agus tachartasan gus ionnsachadh na cloinne a leasachadh.

Bowmore Primary School is proud to have children learning through the medium of Gaelic in addition to English, we work hard to promote Gaelic within our school and across the island.

Tha Bun-sgoil Bhogha Mòr moiteil gu bheil cuid den chloinn againn ag ionnsachadh tro mheadhan na Gàidhlig a bharrachd air a’ Bheurla; tha sinn ag obair gu cruaidh gus a’ Ghàidhlig a bhrosnachadh anns an sgoil agus air feadh an eilein.

Bowmore Primary School Photo

School Values

The values of Bowmore Primary School are central to the school's ethos and help us to be the best that we can be. They are:

 • Mutual Respect
 • Persevere
 • Be healthy and Active
 • Expect the Best
 • Be Heard - Feel Valued
 • Be Positive

Through these values and rich learning environment we encourage responsible, confident and independent children with a love of learning.

Tha luachan na sgoile ann an teas mheadhan ethos na sgoile agus tha iad gar cuideachadh gus ar n-obair as fheàrr a dhèanamh.  Seo iad:

 • Seall urram dha chèile
 • Cùm ort a’ feuchainn
 • Bi fallain agus èasgaidh
 • Bi dòchasach
 • Gabh beachdan a’ chèile
 • Bi misneachail

Le bhith a’ cumail ris na luachan seo,agus arraineachd ionnsachaidh bheairteach, tha sinn a’ brosnachadh clann ri bhith cùramach, misneachail agus neo-eisimeil le ùidh mhòr ann an ionnsachadh.

 

P7's Working Hard